نمایشگاه
نمایشگاه چاپ و بسته بندی مشهد

  

برگزار کننده برساز رویداد پارس 
محل برگزاری مشهد 
تاریخ شروع 96/09/01
تاریخ پایان 96/09/04
تلفن 051-31519 داخلی 5049
ایمیل info@eventsportal.ir
سایت www. eventsportal.ir