دومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و فرآوری تهران
shahr201 shhr202 shahr203 shahr204 shahr205 shahr207
shahr208 shahr209 shahr2010 shahr2011 shahr2012 shahr2013
shahr2014 shahr2015 shahr2016 shahr2017 shahr2018