عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: خط و برش
مدل دستگاه:
تاریخ ثبت: 1396/10/11
وضعیت: موجود
سازنده: شهید باقری
نام فروشنده: دلخوش
تلفن تماس: 09124363292