چین در پی تسخیر صنعت چاپ جهان
پنجشنبه 19 فروردین ماه 1395

در دنیای امر دیگر کمتر صنعتی را بتوان یافت که چینی‌ها آن را از آن خود نکرده باشند و یا دست کم، وارد آن نشده باشند.