نمایشگاه
نمایشگاه بین المللی FachPach آلمان

  

برگزار کننده مرکز نمایشگاه نورنبرگ
محل برگزاری نورنبرگ - آلمان
تاریخ شروع 25 سپتامبر
تاریخ پایان 27 سپتامبر
تلفن ---
ایمیل ---
سایت www.fachpack.de