نمایشگاه
نمایشگاه بسته بندی هندوستان

  

برگزار کننده مرکز نمایشگاهی پراگاتی میدان
محل برگزاری دهلی نو - هندوستان
تاریخ شروع 27 سپتامبر
تاریخ پایان 29 سپتامبر
تلفن +91 8125707722
ایمیل s.kumar@koelnmesse-india.com
سایت www.packexindia.com