نمایشگاه
نمایشگاه چاپ و بسته بندی عراق - بغداد

  

برگزار کننده شرکت نمایشگاهی دکو پاژ
محل برگزاری عراق - بغداد
تاریخ شروع 24 ژوئن 2019
تاریخ پایان 27ژوئن 2019
تلفن 021-86037458 , 021-86037453
ایمیل info@decopazh.com
سایت www.decopazh.com