نمایشگاه
نمایشگاه چاپ و بسته بندی روسیه - مسکو

  

برگزار کننده کارگروه بازرگانی آرک
محل برگزاری روسیه-مسکو
تاریخ شروع 22/06/1398
تاریخ پایان 19/06/1398
تلفن 051-36514711
ایمیل Eustarsexpo@]gmail.Com
سایت http://eustarsexpo.com