بیست و سومین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته
ch230 ch231 ch232 ch234 ch235 ch236
ch237 ch238 ch239 ch2310 ch2316 ch2317
ch2318 ch2320 ch2319 ch2320 ch2321 ch2323
ch2324 ch2327 ch2328 ch2329 ch2330 ch2331