آرشیو
تاریخ عنوان
1394/03/25 مزایده 751 - فروش 13 تن ضایعات کارتن و کارتن خمیری
1394/03/21 مزایده 747 - فروش انواع ضایعات کاغذ و کارتن
1394/03/21 مزایده 746 - فروش 20 تن ضایعات اواریه و باطله چاپی بصورت دوماهه
1394/03/21 مزایده 745 - فروش 15 تن ضایعات کارتن در طول شش ماه
1394/03/19 مزایده 744 - فروش روزانه 2 الی 3 تن ضایعات کاغذ به مدت سه سال
1394/03/19 مزایده 743 - فروش کلیه کاغذهای باطله جمع آوری شده سطح شهر
1394/03/19 مزایده 742 - فروش 3 خاور کارتن چاپدار
1394/03/19 مزایده 741 - فروش 20 تن ضایعات کاغذ و زونکن
1394/03/19 مزایده 740 - فروش ماهانه 30 تن ضایعات کارتن (قرارداد بصورت 4 ماهه)
1394/03/19 مزایده 739 - فروش 3000 عدد بشکه مقوایی
1394/03/19 مزایده 738 - فروش ماهانه35تن ضایعات کارتن،4تن ضایعات کاغذ باطله(مدت قرارداد3ماهه)
1394/03/09 مزایده 737 - فروش ضایعات کاغذ باطله سررول،ته رول کوچک ....
1394/03/07 مزایده 736 - فروش ضایعات کارتن و لوله مقوایی
1394/03/03 مزایده 735 - فروش 30 تن ضایعات کاغذ و کارتن و فرم برگشتی
1394/03/03 مزایده 734 - فروش 700 تن ضایعات کارتن خمیری پرس شده و کارتن سالم

آخرین بعدی ... 56 57 58 59 60 قبلی اولین 
صفحه 58 از 60