فیلم طراحی کارتن جهت بسته بندی بطری
شنبه 01 آبان 1395 ساعت 11:44

از آنجایی که بسته بندي از ابزارهاي مهم در بعد ملی و بین المللـی اسـت لـذا نقش کلیدي خود را دارد . بنگاههاي اقتصـادي بـراي تقویـت قدرت رقابت خود در بازارهاي داخلی و خارجی ، سالهاست کـه بـه موضـوع بسته بندي توجه دارند و از طراحی ، گرافیک ، رنگها و به کاربردن بسته بندي مناسب براي افزایش سهم بازار خود در مقایسه با رقبا بهره می گیرند. فیلم ذیل طراحی نوینی از بسته بندی  بطری را نشان می دهد.

مشاهده فیلم

تعداد دفعات مشاهده 818
نظر بدهید 0 0