در این بخش فرصت های شغلی صنف کاغذ، ورق و کارتن معرفی می شوند. همچنین نیروهای آماده به کار متخصص می توانند با ارسال رزومه کاری، شغل مورد نظر خود را بیابند.


مشاهده لیست فرصت های شغلی کارفرمایان
مشاهده لیست نیروهای متخصص آماده به کار
ثبت فرصت های شغلی کارفرمایان
ثبت اطلاعات نیروهای آماده به کار