تاریخ ثبت مهلت خرید درخواست تلفن تماس
1398/12/07 1398/12/29

خرید 250 بسته کاغذ آ4 

024-33779900
1398/12/07 1398/12/10

خرید 5000 بسته 500 برگی آ5 گراماژ 80

013-33834701
1398/12/07 1398/12/15

خرید 600 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80

041-33344644
1398/12/07 1398/12/10

خرید 600 بسته 500 برگی کاغذ آ4 گراماژ 80

041-33344644
1398/12/05 1398/12/15

خرید 600 بسته کاغذ آ4 تحریر گراماژ 80

خرید 550 بسته کاغذ آ5 تحریر گراماژ 80

023-33334022

در این بخش شما قادر هستید هرگونه درخواست و سفارشات مورد نیاز خود شامل کاغذ، ورق، کارتن، رنگ و مرکب چاپ، ماشین آلات، تسمه و آخال و ضایعات را ثبت کرده تا از طرف بخش مربوطه برای انجام درخواست، اقدامات لازم انجام گردد.