عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: دستگاه چاپ نوارچسب
مدل دستگاه: چاپ دورنگ فلکسو
تاریخ ثبت: 1397/10/29
وضعیت: موجود
سازنده: مهندس شریف یکتا
نام فروشنده: فتحی
تلفن تماس: 55598507