عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: فلکسو دورنگ
مدل دستگاه: خانی
تاریخ ثبت: 1397/11/10
وضعیت: فروخته شده
سازنده:
نام فروشنده: چهره نگار
تلفن تماس: 02636270870