عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: دایکات روتاری
مدل دستگاه: سری آرورا Aurora RD-16
تاریخ ثبت: 1397/12/08
وضعیت: فروخته شده
سازنده: دانیان (پنساره)
نام فروشنده: کشاورز
تلفن تماس: 02644326848