عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: چاك وبرش
مدل دستگاه: كاركرده
تاریخ ثبت: 1398/09/10
وضعیت: موجود
سازنده: ايراني
نام فروشنده: طالب زاده
تلفن تماس: 02632745518