عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: پرس آخال 900 کیلویی
مدل دستگاه: افقی و سبد گردان
تاریخ ثبت: 1400/01/17
وضعیت: موجود
سازنده: مدرن ماشین
نام فروشنده: شبانیان
تلفن تماس: 5-03132121340