عبارت مورد نظر:
نام دستگاه: دستگاه لب چسب والی
مدل دستگاه: تک نقطه چسب ۱۴۰
تاریخ ثبت: 1400/02/25
وضعیت: موجود
سازنده: والی
نام فروشنده: تدین
تلفن تماس: ۰۴۱۳۶۳۷۸۴۰۰