سایت اطلاع رسانی کاغذ و کارتن ایران | cartoninfo.com

کارتن اینفو|Cartoninfo

سایت اطلاع رسانی کاغذ و کارتن ایران | cartoninfo.com

کارتن اینفو
English
فارسی

Company Name

Parse farsad aria

Country: Iran
City: Tehran
Management
Manager:

Mr.Beik tehrani

Contact Info
Tell: 00982188652022-23 Fax: 00982188652018
Address: Iran. Tehran
Website: www.parsehfarsad.com Email: info@parsehfarsad.com
Comment